Yamakan Rich Tochu 茶包 20 袋 Tochu-cha du zhong 茶

Japan Shop Okawa


常规价格 ¥1,200
结账时计算的运费
Yamakan Rich Tochu 茶包 20 袋 Tochu-cha du zhong 茶
Yamakan Rich Tochu 茶包 20 袋 Tochu-cha du zhong 茶
Yamakan Rich Tochu 茶包 20 袋 Tochu-cha du zhong 茶
Yamakan Rich Tochu 茶包 20 袋 Tochu-cha du zhong 茶
Yamakan Rich Tochu 茶包 20 袋 Tochu-cha du zhong 茶

公司:山馆
类型:包
尺寸:20袋

~通过我们独特的制造方法实现高含量的京尼平苷酸(65~~132mg),
这是一种美味且不含咖啡因的杜仲茶。

相关产品