Thời gian vận chuyển


Chúng tôi sử dụng đường hàng không của Bưu điện Nhật Bản để vận chuyển.

Nó mất khoảng 2 hoặc 3 tuần cho sự xuất hiện.

Hoa Kỳ

Tây ban nha